CA

Termes i Condicions

WWW.FCANDORRA.COM

LLEI 20/2014 DE 16 D’OCTUBRE, REGULADORA DE LA CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA I DELS OPERADORS QUE DESENVOLUPEN LA SEVA ACTIVITAT ECONÒMICA EN UN ESPAI DIGITAL: WWW.FCANDORRA.COM ÉS DOMINI D’INTERNET QUE PERTANY A FUTBOL CLUB ANDO-RRA, SAOE, (EN AVANT FC ANDORRA) AMB DOMICILI EN CARRER PAU CASALS NÚMERO 6 2 2 D’ANDORRA LA VELLA INSCRIT AL REGISTRE DE SOCIETATS AMB EL NOMBRE 18548, LLIURE S-290, FOLIS 481A 490.

Les presents Condicions Generals de venda són vàlides a comptar del 01/02/2021 i faran referència als productes adquirits en el moment en què aquestes condicions estiguessin disponibles, romanent després en vigor en tot allò que en les mateixes es disposi fins que es notifiqui modificació o actualització de les mateixes.

Les presents condicions fan referència a la compra d’abonaments de temporada del club de futbol i la compra de productes relacionats amb el mateix.

Té la consideració d’usuari la persona que adquireixi el servei a través de la pàgina www.fcandorra.com donant per fet que el Client pot ser o no el Beneficiari de la prestació, depenent que faci un ús personal de l’abonament o producte. En cas que no sigui el que adquireixi l’abonament o producte, ens referirem al beneficiari com: beneficiari o usuari.

L’Usuari que compri a través de la pàgina web haurà de ser major d’edat (al menys 18 anys) i tenir la capacitat legal per adquirir els serveis i/o productes oferts a través de www.fcandorra.com afirmant que comprèn i entén les condicions generals en la seva totalitat.

D’acord amb el que disposa l’article 25 i 32 de la llei 20/2014 de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, es posen de manifest els següents:

Les condicions generals s’incorporaran mitjançant una referència en el moment anterior al perfeccionament del contracte i tant la documentació relativa a la formalització dels contractes com les condicions generals estaran a disposició de l’usuari a comptar des del moment del seu perfeccionament.L’usuari, podrà accedir als documents en què figuri com a part, mitjançant la formulació de sol·licitud dirigida a l’adreça de correu electrònic: info@fcandorra.com

L’acceptació de les presents condicions generals de venda per part de l’Usuari serà requisit indispensable de cara a formalitzar qualsevol relació contractual entre l’Usuari i FC ANDORRA.

FC ANDORRA es reserva el dret de realitzar sense previ avís els canvis que consideri oportuns, tant a la web, com en les presents condicions generals. Els canvis que afectin els elements essencials de les condicions de contractació, no seran aplicables als contractes ja estipulats llevat que el client de forma expressa accepti les modificacions introduïdes.

 

DEFINICIONS

FC ANDORRA: Club de Futbol ubicat a Andorra la Vella.

CGU: Condicions Generals d’Ús conformades pel present contracte i que resulten aplicables, sense restricció ni limitació alguna, al conjunt dels Serveis proposats per FC ANDORRA.

Serveis: Es refereix a el conjunt de serveis, de pagament o gratuïts, disponibles per als Usuaris de la PLATAFORMA WEB.

Plataforma Web: Aplicació en entorn Web www.fcandorra.com amb nom FC ANDORRA.

Usuari: Internauta amb edat hàbil per contractar i major de 18 anys, que serà qui realitzarà la inversió.

Beneficiari: Designa a la persona usuària de l’abonament / producte comprat a la web.

Part (s): Designa a FC ANDORRA i al Client.

NOTA: AQUESTES SÓN LES CONDICIONS GENERALS, L’USUARI ES COMPROMET A LLEGIR I ACCEPTA LES CONDICIONS CONCRETES QUE S’INDIQUEN EN EL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ.

COMPRES A LA WEB

1.1. ABONAMENTS DE TEMPORADA

1.1.1 PREINSCRIPCIÓ

L’Usuari pot sol·licitar els abonaments de temporada per a ell o altres beneficiaris a través del Web realitzant els següents passos:

L’usuari pot escollir entre diversos tipus d’abonaments del club a la pàgina web: www.fcandorra.com

Existeixen 6 tipus d’abonaments i la descripció i preu de tots ells els trobarà a: https://www.fcandorra.com/fes-te-abonat/

L’Usuari a l’entrar a la pestanya “Fes-te abonat” ha d’omplir amb la seva informació o la informació de beneficiari de l’abonament el formulari de preinscripció amb totes les dades que es requereixen en el mateix. Entre les dades requerides haurà de facilitar les dades del compte corrent des de la qual es procedirà a pagar l’abonament contractat. L’Usuari és responsable de la veracitat dels mateixos. Amb anterioritat a l’enviament del formulari serà informat de les condicions de contractació de l’abonament, les quals hauran de ser acceptades i un cop enviat el formulari rebrà un correu electrònic de Benvinguda i Registre i en què que se li explicarà com s’ha de fer el pagament de la mateixa:- Compte corrent: El Club girarà un rebut per la quantitat de l’abonament contractat.- Un cop confirmat el pagament de l’abonament, l’Usuari podrà descarregar-se el carnet d’abonat en format digital. Si ho desitja podrà (prèvia sol·licitud per correu electrònic a in-fo@fcandorra.com) recollir el carnet d’abonat a les instal·lacions del Club.

 

Per a qualsevol dubte o consulta l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a l’adreça info@fcandorra.com

 

1.1.1 BAIXA ABONAMENT

El contracte d’abonament estarà supeditat al pagament de la mateixa. Si l’Usuari no abona (segons els mètodes de pagament especificats en el punt 1.1.1) la modalitat escollida a continuació de la preinscripció o en temporades posteriors, perdrà tots els seus drets i obligacions com a abonat del FC ANDORRA.

 

1.2. COMPRA PRODUCTES A LA BOTIGA VIRTUAL DE FC ANDORRA

1.2.1 L’Usuari pot escollir i comprar qualsevol dels productes oferts a la web www.fcandorra.com per a ell o altres beneficiaris.

El procés de compra és el següent:

L’Usuari selecciona els productes que vol comprar (cada producte té una breu descripció) i la talla de la mateixa. Cada vegada que l’Usuari selecciona un producte se l’informa del preu de la mateixa i se li indica si el vol afegir a la cistella. Seleccionat dins la cistella, abans de procedir al pagament serà informat prèviament de les condicions de contractació dels productes, les quals hauran de ser acceptades i podrà aplicar un cupó de descompte si ho tingués. Al seguir amb el procés, haurà de clicar “ves a caixa” per procedir amb el pagament on haurà d’introduir les dades dels Beneficiaris. L’Usuari és responsable de la veracitat de les mateixes. Posteriorment haurà d’introduir les dades de pagament i facturació. A l’acceptar i prosseguir el procés de compra dels abonaments de FC ANDORRA, la comanda quedarà registrada, sota reserva d’haver acceptat expressament aquestes Condicions Generals de venda. Apareix un missatge de confirmació de la recepció de la comanda i el procés de compra haurà finalitzat. L’usuari disposarà d’un codi de confirmació per a poder realitzar totes les gestions oportunes amb FC ANDORRA en relació amb el producte contractat. Després de la validació definitiva de la comanda per FC ANDORRA, l’Usuari rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva comanda recapitulant el conjunt dels elements relatius a aquest, inclòs el codi de confirmació.

EN CAS DE REALITZAR UNA COMPRA DES DE FORA D’ANDORRA web FCANDORRA redirigirà a l’Usuari a la web www.futbolemotion.com, sobre la qual FCANDORRA no té cap tipus de responsabilitat, ni de l’ús que l’usuari pugui fer de la mateixa.

 

1.2.2 Enviament demanat EXCLUSIVAMENT a ANDORRA

Les comandes es lliuraran en el domicili que l’Usuari indiqui en el moment de realitzar la comanda.

FC ANDORRA no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades no són correctes, siguin inexactes o incompletes.

Si hi ha absència en l’adreça de lliurament del destinatari, FC ANDORRA es reserva el dret de realitzar un segon lliurament. En cas de no poder lliurar la mercaderia per la causa que sigui, FC ANDORRA coordinarà la comunicació entre el transportista i Usuari acordant els dos la nova data de lliurament.

En el supòsit de no trobar-se disponible el bé o servei objecte de la comanda, FC ANDORRA informarà de la no disponibilitat i es comprometrà a donar solució al problema el més aviat possible.

1.2.3. Despeses de transport

FC ANDORRA lliura les comandes a Andorra de manera gratuïta.

Els productes que comercialitza FC ANDORRA seran enviats per servei de paqueteria.

Suspensió d’enviaments: El venedor podrà suspendre l’execució del Contracte, sense que això impliqui incompliment contractual, per successos que no poguessin preveure, o que, previstos fossin inevitables i que dificultin o impedeixin l’execució, mentre aquests successos o durin.

Entre d’altres, la força major podrà derivar dels següents successos:

a) Guerres, ja siguin declarades o no, guerra civil, revoltes i revolucions, actes de pirateria i sabotatge.

b) Desastres naturals com huracans, ciclons, terratrèmols, sismes submarins, inundacions o destrucció per llamp.

c) Explosions, incendis, destrucció de maquinària, factories o de qualsevol altre tipus d’instal·lació.

d) Boicot, vagues i tancaments patronals, parades de producció, i ocupació de factories i instal·lacions.

e) Actes dels poders públics, ja siguin legítims o no, respecte dels quals el Venedor hagi assumit el risc en virtut del Contracte.

f) Escassetat de mà d’obra, energia o matèries primeres.

g) Restriccions en les comunicacions.

h) Retards o incompliments dels subcontractistes.

 

FC ANDORRA de notificar per escrit a l’Usuari la suspensió del contracte, i si aquest durés més de cinc (5) setmanes consecutives, qualsevol de les parts podrà resoldre previ avís per escrit, sense perjudici del dret del venedor a cobrar el preu de la part de la mercaderia expedida al Client amb caràcter previ a la suspensió del contracte, i a ser reemborsat de qualsevol altra despesa en relació al contracte meritat abans de la seva resolució.

1.2.4 Garanties

FC ANDORRA respon de les garanties legalment exigides per la normativa vigent (2 anys segons l’art. 30 de la Llei 13/2013 de competència efectiva i protecció del consumidor). Per fer ús de la garantia, és imprescindible el justificant de compra.

2. POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ I CANVIS

FC ANDORRA entén que si per algun motiu, la comanda no satisfà les necessitats de l’Usuari o si aquest ha tingut una errada en el procés de compra, pugui tornar-lo.

Per això, l’Usuari disposa de 14 dies naturals per tornar la comanda des que es perfecciona el contracte en el cas dels abonaments i des que el rep al seu domicili en el cas dels productes, en concordança amb la legislació aplicable i FC ANDORRA li reemborsarà el 100% de l’import abonat / producte. Un cop finalitzat el període de 14 dies naturals, no s’acceptaran devolucions.

Per sol·licitar la devolució l’Usuari ha de contactar amb nosaltres a info@fcandorra.com i indicar el/s abono / producte que desitja tornar, i el motiu pel qual el torna.

Important: no es realitzarà cap devolució que no hagi estat prèviament comunicada. En cas d’enviar algun producte sense haver contactat amb FC ANDORRA, haurem de rebutjar-lo, fins que l’Usuari realitzi els passos descrits.

En el cas de devolució de producte ha d’estar en perfecte estat i en el seu embalatge original, sense desprecintar ni haver estat manipulat.

Per a la devolució d’abonaments si l’Usuari decideix fer un canvi de modalitat, es procedirà a la mateixa, havent de pagar la diferència de preu si el preu de la nova modalitat escollida fos més elevat o FC ANDORRA reemborsarà la diferència en cas que el nou abonament fos més econòmic.

Les despeses d’enviament de la devolució seran a càrrec de l’usuari, excepte si el producte està defectuós o ha hagut un error per part de FC ANDORRA al processar la comanda.

Per als productes comprats a la botiga virtual de FC ANDORRA comptem amb dos possibilitats de devolució:

1) Devolució del producte sense compra posterior (seguir els passos anteriors per a la devolució).

Un transportista haurà de recollir el producte que l’Usuari vol tornar. Un cop FC ANDORRA hagi rebut el producte i es comprovi que està en perfecte estat, es tornarà l’import íntegre d’acord amb la modalitat de pagament que l’usuari hagi realitzat.

2) L’Usuari retorna l’article i vol canviar-lo per un altre producte.

En aquest cas l’usuari haurà d’especificar el producte que desitja per poder preparar-lo. FC ANDORRA avisarà l’usuari quan el seu producte surti del magatzem perquè l’usuari haurà de tenir preparat el producte / s a ​​tornar segons les condicions a dalt especificades d’embalatge.

En cas d’aparèixer un defecte posteriorment, des de FC ANDORRA estudiarem el cas i intentarem resoldre la situació de la millor manera possible.

El reemborsament s’efectuarà com a màxim 48 hores després d’haver comprovat el producte.

Si l’usuari tria la reposició o un canvi de producte, l’usuari el rebrà 3-4 dies després d’haver-se comprovat el producte retornat, o fins i tot abans. Aquest termini estarà subjecte a la disponibilitat del producte.

FC ANDORRA espera gestionar les incidències de la millor manera possible, en benefici de tots.

Cancel·lació de comandes

Si l’Usuari decideix cancel·lar la comanda després de finalitzar la compra, podrà fer-ho sense cap càrrec i sense aportar cap raó, sempre que la comanda encara no hagi estat enviada.

Per realitzar una cancel·lació, haureu de contactar a través de la següent adreça de correu electrònic: info@fcandorra.com abans que transcorrin 24 hores des de la realització de la comanda.

Un cop passades 24 hores ja no es podrà realitzar la cancel·lació.

Per retornar la comanda (producte), l’usuari haurà de fer un cop rebut i seguint les condicions de devolució esmentades anteriorment.

 

L’usuari es compromet a que les dades que ens proporciona a través de la nostra pàgina web o correu electrònic, siguin veritables, precises i completes, i en particular que les targetes de crèdit o dèbit que utilitza són de la seva propietat i que hi hagi prou fons per cobrir el cost del producte / servei (abonament) que vol contractar.

 

FC ANDORRA no disposa dels mitjans tècnics i / o legals per verificar al 100% l’exactitud de la pretesa identitat dels Usuaris i no es fa responsable de l’exactitud o inexactitud d’aquesta informació.

 

No obstant això, en cas que hi hagi dubtes sobre l’exactitud de les informacions subministrades per l’Usuari (i en particular sobre la seva edat), o en cas que tercers o altres Usuaris comuniquin informació que indueixi a pensar que hi ha usurpació d’identitat o falsedat en les informacions subministrades per un Usuari sobre la seva identitat, FC ANDORRA podrà:

 

Realitzar les oportunes verificacions i sol·licitar a l’Usuari en qüestió informació addicional que ajudi a FC ANDORRA a verificar la seva identitat.

 

En cas que l’Usuari no procedeixi a l’enviament d’aquesta documentació en el termini de 8 dies, o en cas que es constati que ha existit una usurpació de la identitat o que s’han subministrat informacions falses que puguin causar perjudici a tercers, es considerarà que l’Usuari ha infringit les CGU i el seu contracte podrà ser resolt de ple dret d’acord amb l’article 8 de les CGU.

FC ANDORRA es reserva el dret a cancel·lar l’abonament o la comanda del producte en cas de no pagament, de devolució del cobrament, o en cas de dades falses o que no es puguin verificar les dades de la targeta de client.

Així mateix, FC ANDORRA no es fa responsable d’una possible denegació d’entrada al Club derivat de les dades errònies introduïdes per l’Usuari.

 

3. CONDICIONS D’ÚS I RESPONSABILITAT

 

3.1 REQUISITS PER A SER USUARI

Per ser Usuari de la PLATAFORMA WEB, cal:

– Tenir com a mínim l’edat hàbil per a contractar en virtut de la legislació concreta que li sigui aplicable. L’edat mínima serà de 18 anys.

-Haver llegit i acceptat les CGU.

-Completar els camps obligatoris del formulari de compra d’abonament de temporada o compra de producte.

-Que el seu contracte no hagi estat resolt per mal ús.

L’Usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de les informacions subministrades i es compromet a mantenir-les actualitzades a través del seu Compte d’Usuari.

 

3.2 FORMULARI DE COMPRA / INFORMACIONS OBLIGATÒRIES

 

Realitzar el procés de compra dels Serveis / productes, i en particular completar el formulari de compra, és obligatori que l’Usuari comuniqui les següents informacions:

 

Nom i Cognoms. Adreça (carrer, ciutat, província, codi postal). Empresa (opcional). Correu electrònic. Telèfon de contacte. Dades de beneficiari (en cas de l’abonament)

 

3.3 REQUISITS ENTRADA CLUB

 

FC ANDORRA es reserva el dret d’admissió. El portador de l’abonament o entrada es compromet a complir amb el Reglament de Règim Intern que regeix l’ús i accés de les instal·lacions del Club i a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. FC ANDORRA no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions.

 

Es prohibeix l’entrada al recinte a menors de 18 anys sense que aquests vagin acompanyats per persones majors d’edat.

 

El portador de l’abonament / entrada es compromet a ser respectuós amb les instal·lacions, i a no menjar, beure o fumar a l’interior (excepte en les àrees habilitades amb aquesta finalitat). També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte la dels gossos d’assistència.

 

D’acord amb la Llei, el portador de l’abonament / entrada autoritza el FC ANDORRA a efectuar les revisions o registres de persona i de pertinences necessaris per verificar que es compleixin les condicions d’accés.

 

El FC ANDORRA no es farà responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats a l’usuari o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.

 

Per a qualsevol dubte o consulta, l’usuari es pot adreçar a info@fcandorra.com, al telèfon +376833720 o a les taquilles del FC ANDORRA al domicili Carrer Pau Casals número 6 2 2 d’Andorra la Vella.

4. PREU I CONDICIONS DE PAGAMENT

4.1 Els preus dels abonaments i productes de FC ANDORRA són els que figuren a la Web en el moment en què l’Usuari realitzi la comanda. De conformitat amb la legislació aplicable, el preu dels serveis / productes inclouen el preu i el seu corresponent IGI en cas que correspongui.

4.2 El pagament dels abonaments es gestionarà a través del número de compte proporcionat per l’Usuari a través del formulari de registre.

4.3 El pagament de la comanda només podrà ser efectuada amb Targeta bancària (Targeta Visa, Mastercard, American Express) indicant en l’apartat previst a aquest efecte el número de targeta i la data de validesa, així com el seu codi de control situat al dors de la targeta. La totalitat de l’import de la comanda serà deduït de la targeta bancària el dia de la comanda. FC ANDORRA es reserva el dret de suspendre la tramitació de la comanda en cas de rebuig de l’autorització de pagament per part del banc. FC ANDORRA garanteix la confidencialitat i seguretat de les dades bancàries del client transmesos a través del web al fer la comanda [entrada segura per encriptació SSL (tecnologia Secure Socket Layer)].

FC ANDORRA es reserva el dret d’afegir promocions per als usuaris, de manera individual o en col·laboració amb entitats externes. En qualsevol cas, aquestes promocions seran anunciades específicament a la Web o per altres mitjans, i s’assenyalaran les condicions particulars i els terminis de durada de les mateixes.

FC ANDORRA es reserva el dret a canviar les Tarifes d’abonaments i preus dels productes en qualsevol moment. Els canvis dels preus no afectaran les comandes realitzades amb anterioritat a la data del canvi de preus.

5. PROVA DE LES COMANDES / ARXIU

Excepte error manifest, la càrrega de la prova correspon a l’Usuari, les dades conservades en les bases de dades de FC ANDORRA tenen el valor de prova respecte a les comandes realitzades.

Les dades sobre suport informàtic o electrònic conservades regularment constitueixen proves admissibles i oposables en els mateixos termes i amb la mateixa força probatòria que qualsevol document rebut i conservat per escrit.

FC ANDORRA lliurarà el comprovant de compra de la reserva les condicions generals de contractació enviant-lo a l’adreça de correu electrònic facilitada pel comprador a petició de l’usuari.

6. ATENCIÓ A EL CLIENT

Qualsevol sol·licitud d’informació, especialment pel que fa a la compra, el reemborsament, el canvi o el funcionament dels serveis, ha de dirigir-se per correu electrònic a l’adreça de correspondència següent: info@fcandorra.com

7. VALIDESA DEL CONTRACTE

En cas que una de les presents disposicions sigui declarada nul·la o considerada com a no vinculant, la validesa de les altres disposicions de les Condicions Generals de venda no resultarà afectada.

8. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS USUARIS

8.1 Obligacions dels Usuaris

Al donar-se d’alta en els Serveis, els Usuaris es comprometen a:

-Realitzar declaracions veraces i conformes a la realitat.

-Complir la normativa en vigor i no infringir l’ordre públic.

-Respectar els drets de propietat intel·lectual o industrial.

-No cometre delictes de difamació o injúries, no fer declaracions que impliquin discriminació racial o de qualsevol altre tipus, o apologia de crims de guerra o contra la humanitat.

-Actuar d’acord amb la moral i els bons costums i en particular no difondre continguts de caràcter pornogràfic o exhibicionista.

-No transmetre a tercers o a altres Usuaris les contrasenyes i altres codis confidencials que permetin accedir als Serveis del Compte d’Usuari.

– No utilitzar cap programa informàtic, aplicació, interfície o l’ajuda de tercers per a interferir en la comunicació amb els altres Usuaris de la PLATAFORMA WEB (la credibilitat de la PLATAFORMA WEB es basa en la veracitat de les comunicacions).

– No transmetre ni difondre el contingut de les comunicacions i missatges que li han estat enviats a través dels Serveis posats a la seva disposició.

– No perjudicar els Serveis o la PLATAFORMA WEB.

 

8.2 Responsabilitat dels Usuaris

Els Usuaris són els únics responsables de l’ús de les dades que consulten, sol·liciten o comuniquen a la PLATAFORMA WEB.

Especialment, els usuaris són responsables de la publicació de les seves dades i de les dades de la resta de passatgers, consentint expressament l’ús de les dades d’un i d’un altre.

Els Usuaris es comprometen a mantenir indemne i, si escau, rescabalar FC ANDORRA per raó de qualsevol sanció, multa, indemnització, dany o perjudici derivat de qualsevol reclamació del tipus o naturalesa que sigui que pogués derivar-se, directa o indirectament, de l’incompliment de les obligacions legals i / o contractuals derivades de les CGU imputable a l’Usuari.

FC ANDORRA no controla els llocs i fonts externes (pàgines web, fòrum, xarxes socials, dispositius o app, etc.) cap als quals deriven els vincles hipertextos posats en línia a la PLATAFORMA WEB i no es fa responsable del seu contingut. Referent a això, es convida als Usuaris a interrompre la consulta i avisar FC ANDORRA si es descobreix que un vincle hipertext li dirigeix ​​cap a un Lloc o una font externa el títol o contingut vulnerés les lleis.

El que FC ANDORRA no manifesti l’incompliment pels Usuaris de les CGU no pot interpretar-se com una renúncia per la seva part a manifestar aquest incompliment en el futur.

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a empreses usuàries o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts.

9. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS FC ANDORRA

9.1 Obligacions de FC ANDORRA

FC ANDORRA es compromet a oferir als Usuaris un servei en línia de conformitat amb les lleis i a realitzar els serveis d’intermediació amb la màxima professionalitat i diligència, a més de la resta de compromisos continguts en les presents condicions.

 

9.2 Responsabilitat de FC ANDORRA

FC ANDORRA no és responsable dels casos d’estafa, usurpació de la identitat o d’altres infraccions penals, així com d’atacs a la imatge o a la vida privada contra tercers comeses pels Proveïdors o els Usuaris a través de la PLATAFORMA WEB i dels Serveis.

En general, FC ANDORRA no és responsable de la informació que donen els Proveïdors ni, en general, els usuaris, ni de la seva veracitat, ni de la seva autenticitat, ni de la seva exactitud, la donin directament o a través d’altres mitjans de subscripció.

Tampoc es fa responsable de les dades que comparteixi l’usuari per aquesta o altres xarxes socials alienes a FC ANDORRA, encara que la PLATAFORMA WEB faciliti enllaços per realitzar aquest tipus de publicacions.

En general, és l’usuari que garanteix que tota la informació de caràcter que faciliti és exacta i està posada al dia de forma que respon amb veracitat a la situació actual de l’usuari. Correspon i és obligació de l’usuari mantenir, en tot moment, les seves dades actualitzades, sent l’usuari l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades en la PLATAFORMA WEB i dels perjudicis que pugui causar per això a la plataforma o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per FC ANDORRA.

FC ANDORRA podrà conservar qualsevol tipus de contingut relacionat amb possibles infraccions legals, especialment per comunicar-ho a les autoritats competents. Així mateix, conservarà les dades dels usuaris que es donin de baixa en compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal o qualsevol normativa que sigui d’aplicació.

FC ANDORRA no garanteix que els Serveis funcionin en cas d’interrupció de l’accés a Internet de l’Usuari o en cas de no funcionament o de males condicions d’accés originades per l’embús de la xarxa d’Internet, així com per qualsevol altre motiu de força major, no imputable a FC ANDORRA o als seus prestataris.

 

FC ANDORRA no és responsable dels serveis oferts i operats per les companyies aèries o allotjaments contractats. Tots ells es fan responsables de la prestació dels mateixos, i tenen llicències i assegurances necessàries per a això.

FC ANDORRA no es farà responsable dels incompliments ocasionats amb causa de força major o cas fortuït, siga quina siga la naturalesa d’aquests. No obstant això, prestarà assistència en cas que el viatger experimenti dificultats per a la correcta realització de el viatge.

10. PROTECCIÓ DE DADES

10.1 Tot usuari té un dret d’accés, de rectificació, de portabilitat, d’oblit i de supressió de les seves dades personals contactant amb FC ANDORRA mitjançant el correu electrònic següent: privacy@fcandorra.com.

Mitjançant l’acceptació del contingut de les presents CGU, l’usuari atorga a FC ANDORRA consentiment exprés per al tractament de les dades personals facilitades.

Les dades personals obtingudes seran exclusivament usats per FC ANDORRA en el marc del present contracte. Els Usuaris que acceptin les present CGU, podran rebre per FC ANDORRA ofertes comercials i publicitàries, pròpies i de tercers. Els Usuaris podran en qualsevol moment notificar FC ANDORRA que no desitgen continuar rebent aquestes ofertes comercials i publicitàries a través del sistema que aquest ofereixi per donar-se de baixa, que sempre serà fàcil, accessible i gratuït.

Per comunicar a tercers les dades personals dels Usuaris, FC ANDORRA sol·licitarà, amb caràcter previ, el seu consentiment exprés.

Pot consultar la nostra política de privacitat en el següent enllaç: Política de Privacitat https://www.fcandorra.com/politica-de-privacitat/.

 

10.2 Dades personals recollides per FC ANDORRA

Al donar-se d’alta a la PLATAFORMA WEB, l’Usuari ha de comunicar una sèrie d ‘informacions d’acord amb l’art. 3.2 de les CGU.

Aquestes dades personals poden ser de caràcter públic o privat.

Es consideraran com a dades personals de caràcter privat i, per tant, com a dades protegides, les següents:

 

Nom i cognoms. Adreça (carrer, ciutat, província, codi postal, país). Gènere. Document identificatiu. Telèfon de contacte. Data naixement. Correu electrònic. Compte Bancari. Idioma. Tipus d’abonament.

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, portabilitat, oblit, oposició i, si és el cas, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a FC ANDORRA en privacy@fcandorra.com

 

10.3 Comunicacions i Notificacions

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de FC ANDORRA.

A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, especialment, al remetre l’Usuari les seves dades de caràcter personal a FC ANDORRA, l’Usuari consent expressament al fet que el FC ANDORRA realitzi les següents activitats i / o accions, llevat que l’Usuari indiqui el contrari al contractar o subscriure qualsevol producte i / o serveis de FC ANDORRA o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat.

L’enviament de comunicacions comercials i / o promocionals informant als Usuaris de les activitats, regals, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i latra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat i prestació de serveis de FC ANDORRA.En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de FC ANDORRA iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

11. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

11.1 Drets de la PLATAFORMA WEB

Els logotips, grafismes, fotografies, animacions, vídeos i textos que figuren en la PLATAFORMA WEB així com tots aquells elements necessaris per al funcionament de la PLATAFORMA WEB arquitectura, disseny, pàgines de codi, pàgines CSS, algoritmes i qualsevol altre element -, no poden ser reproduïts, utilitzats o representats, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa de FC ANDORRA, en cas contrari s’instaran les oportunes accions judicials.

Els drets d’utilització concedits per FC ANDORRA als Usuaris estan estrictament limitats al seu ús privat i personal en el marc del contracte subscrit i durant tota la seva durada. Qualsevol altre ús per part dels Usuaris està estrictament prohibit sense l’autorització de FC ANDORRA.

Els Usuaris tenen totalment prohibit modificar, copiar, reproduir, descarregar, difondre, transmetre, explotar amb fins comercials i / o distribuir de qualsevol manera els Serveis, les pàgines de la PLATAFORMA WEB o els codis informàtics dels elements que componen els Serveis i la PLATAFORMA WEB.

12. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS

FC ANDORRA es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, els presents Termes i Condicions per adaptar-los a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de l’economia o de sector, tenint en compte en tot moment els interessos legítims dels Usuaris, havent Usuari de consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se l’existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l’última actualització. Tot això sense perjudici de la no afectació dels canvis als contractes ja subscrits.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals de venda i el contracte es regiran per la legislació camino-rrana.

Segons la Llei 20/2014 de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, els contractes celebrats per via electrònica com el present seran plenament efectius i estan previstos per l’ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa. Les presents condicions de contractació es troben a disposició de tots els Usuaris de FC ANDORRA de forma lliure i gratuïta. L’accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el Client disposi de connexió a Internet. Les subscripcions de pagament ofertes estan degudament descrites a la web que sempre estarà a disposició dels clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades en la mateixa.

Es considera que la contractació és perfeccionada des que l’Usuari pressioni el botó de “Realitzar Comanda” o “Guarda” les dades de preinscripció de l’abonament, entenent que el seguiment de totes les fases de procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l’acceptació expressa final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat de l’Usuari final d’acceptar les presents condicions generals de la contractació. FC Andorra, com a prestador de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà en un suport durador el document electrònic en què es formalitza el present contracte. Aquest document electrònic serà accessible per l’usuari mitjançant el vincle que se li facilitarà en el correu electrònic de confirmació, que podrà ser imprès.

 

En els supòsits de contractació civil, és a dir, en els casos en què una de les parts contractants actuï en la posició de CONSUMIDOR, serà d’aplicació la normativa específica per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Els consumidors i usuaris podran resoldre qualsevol disputa davant el tribunal competent segons el seu lloc de residència o en el del domicili social de FC ANDORRA.

En cas que sigui FC ANDORRA qui iniciï una acció judicial davant d’un consumidor, seran competents els tribunals de la jurisdicció del domicili de l’esmentat consumidor.

En tots els supòsits de contractació mercantil, les parts accepten sotmetre a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d’ ANDORRA.

 

 

14. FORMULARI D’EXERCICI DE QUEIXA, RECLAMACIÓ I DENÚNCIA

 

Atenent l’establert en el Decret del 07/08/2013 pel qual s’aprova el Reglament regulador dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en matèria de consum seguint aquest enllaç l’Usuari tindrà accés al formulari:

https://www.andorratelecom.ad/documents/33347/0/Reclamacio_consum.pdf/87a4f48b-9823-5ab5-f578-e8e95c84476e?t=1478710737567