Skip to main content
CA

Termes i Condicions

www.fcandorra.com

 

En compliment de la Llei 20/2014, de 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital l'informem que l'FC ANDORRA és una Societat Anònima d'Objecte Esportiu inscrita en el Registre de Societats Mercantils amb el Númer registral 18548, llibre S290,  foli 481-490.

Vostè està formalitzant una transacció comercial amb FC ANDORRA SAOE (d'ara endavant "FC ANDORRA" o "L'ORGANITZADOR") amb NRT A-713653-Z domiciliada a Carrer Pau Casals, nº6, 2-2 d'Andorra la Vella, AD500.

Pot posar-se en contacte amb la nostra entitat a l'e-mail info@fcandorra.com o número de teléfono +376 833 720 en horari d'oficina per atendre el públic.

La venda d'entrades s'entén realitzada al nostre domicili social i el comprar l'entrada implica l'acceptació de les condicions generals en el moment de la compra.

Les següents condicions de compravenda tenen com a finalitat establir els termes i explicar els detalls de l'operació de compra d'entrades per part dels usuaris que procedeixin a l'adquisició per aquesta via, així com els drets i obligacions inherents a la/s entrada/s objecte de compra.

 

1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS

L'ORGANITZADOR ofereix a qualsevol persona interessada la possibilitat d'adquirir entrades a través d'Internet per assistir als diferents espectacles que organitzi. Els usuaris d'Internet que accedeixen al web de l'ORGANITZADOR i, concretament, a aquesta secció de compravenda d'entrades, assumeixen voluntàriament i s'obliguen a respectar els termes i condicions del contracte de compravenda, als quals queden subjectes, i que seguidament s'exposen.

 

2.- FORMALITZACIÓ DE LA COMPRAVENDA

Des del moment en què l'usuari cursa l'ordre de compra d'una o més entrades serà denominat "COMPRADOR" i quedarà obligat com a tal enfront de l'ORGANITZADOR, que ostentarà la condició de venedor. La compra realitzada a través d'Internet pel COMPRADOR i que hagi estat rebuda per l'ORGANITZADOR té caràcter contractual vinculant.

El COMPRADOR ha d'omplir correctament i completament les dades que se li requereixen i es compromet a no introduir dades de tercers. La recepció de l'ordre de compra serà confirmada per l'ORGANITZADOR per correu electrònic o per altres mitjans sense demora i, des d' aquest moment, quedarà perfeccionada la compravenda i obligades ambdues parts al compliment d'allò acordat.

 

3.- CONDICIONS GENERALS QUE REGEIXEN LA COMPRAVENDA D'ENTRADES A TRAVÉS DEL WEB www.fcandorra.com

L'adquisició de la/s entrada/s representa l'acceptació, per part del COMPRADOR, de les següents Condicions Generals:

A) L'entrada disposa de diferents mesures de seguretat. No obstant això, l'Organització no garanteix la seva autenticitat si no ha estat adquirida en algun dels punts oficials de venda. Tota entrada esmenada, trencada, sospitosa de falsificación o adquirida il·licitament autoritzarà l'Organizació a privar l'accés al seu portador. En aquests casos, si no se li permet l'accés al recinte, l'Organització declina tota responsabilitat. És condició per a l'admissió disposar de l'entrada completa i en bon estat. L'entrada s'ha de conservar fins a la sortida del recinte.

B) El número d'entrades, el preu i ubicació de les mateixes, serà escollit pel COMPRADOR en el procés de compra i no podrà modificar-se una vegada formalitzada aquesta.

C) La compra d'entrades a través del web oficial de l'ORGANITZADOR disposa del servei d'impressió d'entrades, el qual permet (i) imprimir l'entrada en el mateix moment de finalització del procés de compra (descarregant un arxiu pdf) o bé, (ii) guardar l'arxiu a l'ordinador per a la posterior impressió. En situacions excepcionals, per motius tècnics i/o de seguretat, el servei d'impressió d'entrades podria estar desactivat, en aquest cas, el COMPRADOR ha de presentar-se a les taquilles del recinte on se celebri l'espectacle, amb una antel·lació mínima d'una hora abans de l'esdeveniment, per a la recollida de la/s entrada/s. Per procedir a la recollida, el COMPRADOR ha de presentar a les taquilles:

La targeta de crèdit/dèbit amb la qual es va realitzar la compra. El DNI/passaport del titular d'aquesta targeta de crèdit/dèbit. El resguard de l'operació de compra (confirmació de compra) enviat per correu electrònic.

D) Una vegada adquirida l'entrada, únicament es canviarà o es retornarà el seu import en cas de cancel·lació de l'esdeveniment, en aquest cas el comprador podrá sol·licitar el reemborsament en el termini de quinze dies des de la data de la comunicación pública de la cancel·lació, en la forma especificada per l'ORGANITZADOR, i presentant, en tot cas, justificant de compra. En qualsevol cas de devolució, l'ORGANITZADOR únicament reemborsarà l'import de l'entrada no sent responsable de qualsevol altra despesa com ara, a manera d'exemple i amb caràcter merament enunciatiu, hotels, viatges, menjars, dietes, etc.

 

El transcurs del termini establert en el paràgraf anterior sense que el COMPRADOR hagi sol·licitat la devolució de l'import corresponent a les compres efectuades, s'entendrà com la renúncia per part d'aquest a la devolució dels imports que, si escau, poguessin correspondre'ls. En cap cas procedirà cap tipus de devolució més enllà dels plaços establerts.

La impossibilitat del COMPRADOR d'assistir a l'espectacle per causes alienes a l'ORGANITZADOR i/o l'error en realitzar l'adquisició no seràn motius vàlids per sol·licitar la devolució de l'import del preu de les entrades. 

L'ORGANITZADOR es reserva el dret de modificar, si les circumstàncies ho exigeixen, les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats i també,  decretar la suspensió de l'espectacle.

 

4.- CONDICIONS D'ACCÉS I ESTADA A LES INSTAL·LACIONS DE L'ESPECTACLE

A) L'ORGANITZADOR es reserva sempre el dret d' admissió. L'edat mínima legal per accedir a aquest tipus d'esdeveniments és de 16 anys. Qualsevol menor d'aquesta edat ha d'anar acompanyat d'un adult responsable.

B) Per raons de seguretat, en el moment d'accedir al recinte, els assistents poden ser registrats no permetent-se, en cap cas, l'entrada d' objectes que puguin ser considerats perillosos o que estiguin prohibits per la normativa vigent de seguretat en espectacles públics. Queden totalment prohibides i, per tant, legitimaran la prohibició d'accés, les conductes següents:

La introducció de begudes alcohòliques, armes, instruments susceptibles de ser utilitzats com a tals, bengales, focs d'artifici o objectes anàlegs. La introducció i exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació a la violència. Trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpics o substàncies anàlogues.

C) L'ORGANITZADOR podrà negar l'accés o expulsar del recinte al portador de l' entrada en cas d'incompliment de les presents condicions o bé en cas de desatendre les indicacions efectuades pel personal de l'organització o personal del recinte.

La denegació de l'accés o expulsió també es podrà fer en el supòsit que, racionalment, pugui preveure's que la seva permanència en el recinte suposi una situació de risc o perill per al propi portador o per als altres assistents a  l'esdeveniment, responsabilitzant personalment al portador, en tots els casos, per les seves pròpies accions i omissions quan aquestes provoquin lesions a tercers o danys en materials.

D) L'ORGANITZADOR es reserva tots els drets d'imatge i de propietat intel·lectual de l'espectacle. Es prohibeix fer fotografies, amb o sense flash, filmar o enregistrar. El portador de l'entrada reconeix que podrà aparèixer en imatges fetes dins el recinte a través de diferents mitjans per a la seva posterior difusió informativa o promocional, i n'autoritza aquest ús.

 

Si existeix vídeo vigilància en l'accés, l'informem que la seva imatge passarà a formar part d'un fitxer responsabilitat de l'organitzador amb la finalitat de control d'accessos i seguretat de l'esdeveniment, así com a resolució de qualsevol incidència. Té dret a exercitar respecte al tractament de les seves dades el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició als mateixos davant l'organitzador de l'esdeveniment.

5.- DE L'ÚS DE LES ENTRADES ADQUIRIDES

A) La/s entrada/s adquirides en aquesta web han de ser custodiades fins al día de l'esdeveniment com si fossin diners en metàl·lic. El COMPRADOR de l'entrada, o la persona a nom de la qual es personalitza l'entrada, assumeix tota responsabilitat en cas de duplicitat, fotocòpia o falsificació de la mateixa, perdent tots els drets que aquesta li atorga per poder accedir al recinte.

B) L'ORGANITZADOR no es fa responsable de cap pèrdua o robatori de les entrades. Així com tampoc de cap pertinença personal.

D) L'adquisició d'entrades no atorga al COMPRADOR el dret a utilitzar-la, o el seu contingut, amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos els concursos, regals i/o sortejos), si no és amb consentiment exprés i escrit de l'ORGANITZADOR. L'incompliment d'aquesta prohibició legitima l'ORGANITZADOR per a la inutilització de la/s entrada/s i l'inici de totes les accions legals que consideri oportunes per a la reclamació dels danys i perjudicis que aquesta conducta hagi pogut ocasionar a l'ORGANITZADOR.

 

6.- DADES PERSONALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb l'establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament, les dades personals dels COMPRADORS s'incorporaran a un fitxer automatitzat del qual el FC ANDORRA, amb domicili a Carrer Pau Casals, nº6, 2-2 d'Andorra la Vella,  AD500, n¡és responsable. 

La incorporació d'aquestes dades al fitxer en qüestió s'efectuarà per poder dur a terme la gestió i seguiment de la compravenda fins que el partit pel qual van ser adquèrides les entrades s'hagi celebrat. Només en el supòsit que el comprador hagués desmarcat la casella del tractament de les seves dades amb finalitats comercials (al moment de "pagament" dins del procés de compra), aquestes dades no serien utilitzades per a posteriors comunicacions per part de l'ORGANITZADOR.

Et recordem el dret d'accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-te al tractament de les teves dades mitjançant comunicació escrita a la direcció postal de Carrer Pau Casals, nº6, 2-2 d'Andorra la Vella, AD500 o bé a la següent adreça de correu electrònic: dpo@fcandorra.com.

 

7.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

A la compravenda d'entrades que es duu a terme a través d'aquesta web es regirà per la legislació andorrana.

Segons la Llei 20/2014 de 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, els contractes celebrats per via electrònica com el present seran plenament efectius i estan previstos per l'ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa. Aquestes condicions de contractació es troben a disposició de tots els Usuaris del FC Andorra de forma lliure i gratuïta. L'accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a banda dels que el Client disposi de connexió a Internet. Les subscripcions de pagament ofertes estan degudament descrites a la web que sempre estarà a disposició dels clients, no entenent-se incloses aquelles qüestions que expressament no haguessin estat indicades en aquesta.

Es considera que la contractació està activa des del moment que l'usuari pressiona el botó de "PAGAR", entenent que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposen, juntament amb l'acceptació final de les presents condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat de l'Usuari final d'acceptar les condicions generals de la contractació. El FC Andorra, com a prestador de serveis de la Societat de la Informació, emmagatzemarà en un suport durador el document electrònic en què es formalitza aquest contracte. Aquest document és accesible per a l'usuari mitjançant l'enllaç que se us facilitarà al correu electrònic de confirmació, que podrà ser imprès. 

En els supòsits de contractació civil, és a dir, en els casos en què una de les parts contractants actuï en la posició de Consumidor, serà aplicable la normativa específica per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Els consumidors i usuaris poden resoldre qualsevol disputa davant del tribunal competent segons el lloc de residència o al del domicili social del FC Andorra. En cas que sigui el FC Andorra qui iniciï una acció judicial davant d'un consumidor, seran competents els tribunals de la jurisdicció del domicili del consumidor.

En tots els supòsits de contractació mercantil, les parts accepten sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d'Andorra.

 

8.- FORMULARI D'EXERCICI DE QUEIXA, RECLAMACIO DENÚNCIA

Atenent el que estableix el Decret del 07/08/2013 pel qual s'aprova el Reglament regulador dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en matèria de consum seguint aquest enllaç, l'Usuari tindrà accés al formulari:

https://www.andorratelecom.ad/documents/33347/0/reclamacio_consum.pdf/87a4f48b-9823-5ab5-f578-e8e95c84476e?t=1478710737567