Skip to main content
CA

Avís Legal i Condicions d'Ús

Aquest portal web i tot el seu contingut, inclosos els serveis prestats, pertany al Futbol Club Andorra, S.A.O.E. (des d'ara també 'FC Andorra'), amb domicili social a C/ Pau Casals 6, 2n 2a d’Andorra la Vella, inscrit en el registre de societats amb el número 18548, lliure s-290, folis 481 a 490; telèfon de contacte +376 833 720; i email de contacte info@fcandorra.com.

 

1.- OBJECTE

El FC Andorra (des d’ara també el 'prestador') com responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.fcandorra.com, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del lloc web.

A través del web, el FC Andorra facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest web assumeix el paper d’usuari (en endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol de les altres disposicions legals que fossin d’aplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin al web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que hi hagi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació al lloc web del prestador.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web

La prestació dels serveis per part del FC Andorra té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d’un preu determinat a les condiciones generals de contractació.

 

2.2. Registre d’Usuari

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Així i tot, el FC Andorra condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

 

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada al FC Andorra permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

 

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

 

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu, però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:

a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrant, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;

c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

e) de qualsevol manera, perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;

f) i constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

El FC Andorra no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

4.- COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, veure https://www.fcandorra.com/politica-de-cookies/

 

5.- ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, el FC Andorra no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc web, exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web:

i) no podran donar a entendre que el FC Andorra recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; 

ii) no podran falsejar la seva relació amb el FC Andorra ni afirmar que el FC Andorra ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius del FC Andorra; 

iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; 

iv) no podran enllaçar a cap pàgina web diferent de la pàgina principal; 

v) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça web, sense permetre que la web que realitzi l’enllaç reprodueixi la web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines de la web. El FC Andorra podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a la web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. El FC Andorra no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web.

En cas que l'usuari accedeixi als vídeos de YouTube encastats o incrustats en aquesta pàgina web, accepta quedar vinculat pels Termes del Servei de YouTube disponibles aquí.

 

6.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament general de Protecció de dades R (UE) 2016/679 , (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LOPDGDD). Per a més informació, veure https://www.fcandorra.com/politica-de-privacitat/

 

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i / o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i / o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic dalt ressenyat.

 

8.- DURACIÓ I FINALITZACIÓ DELS SERVEIS

Els serveis prestats a través del lloc web tenen, en principi, una duració indefinida. Tot i això, el FC ANdorra podrà donar per acabats o suspendre qualsevol dels serveis prestats a través de la seva web. Quan això sigui possible, el FC Andorra anunciarà la finalització o suspensió de la prestació del servei determinat.

 

9.- FORÇA MAJOR

El FC Andorraa no serà responsable en cas d’existir impossibilitat de prestar els serveis disponibles a través d’aquest Lloc web, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació andorrana, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de d’Andorra.

 

11.-TITULARITAT I OBJECTE

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), i la Llei 20/2014 de 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, és necessari incloure a LaLiga com a col·laborador del Club:

 

Col·laborador: LaLiga Group International, S.L. (en endavant, "LaLiga"), amb N.I.F. núm. B-05421805 i domicili social a Carrer Torrelaguna 60, 28043 de Madrid. LaLiga és una societat degudament constituïda d'acord amb les lleis espanyoles que està participada majoritàriament per la Lliga Nacional de Futbol Professional.

 

12.- LA WEB (Inclusió del servei de LaLiga)

12.1. Serveis de LaLiga

LaLiga implementarà un mitjà de registre i inici de sessió únic (Single Sign-On de LaLiga) que permeti a l’Usuari accedir a un entorn creat per LaLiga (LaLiga Ecosistema) i integrat per diverses aplicacions i webs, tant de LaLiga com dels clubs de futbol afiliats amb els quals LaLiga manté acords de col·laboració, amb l’objectiu que l’Usuari pugui gaudir d’una sèrie d’avantatges. Cada usuari rep un identificador únic de manera que qualsevol selecció o modificació de les preferències o petició de supressió que realitzi en una de les aplicacions o webs que formen part de l’ecosistema afectarà la resta de l’entorn de LaLiga Ecosistema i a les entitats que ho conformen.

A través del Single Sign-On de LaLiga es crea un “perfil del fan” únic en tots els canals (actius) connectats a LaLiga Ecosistema el qual és compartit per totes les entitats responsables d’aquests actius (aplicacions i webs de LaLiga, aplicacions i webs de clubs afiliats, etc.)