Skip to main content
CA

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS - APP

1. Titularitat i objecte

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació, s'exposen les dades identificatives del prestador del servei.

Titular: Futbol Club Andorra SAOE (en endavant, el "Club") és una Societat Anònima Esportiva, amb personalitat jurídica pròpia, i constituïda d'acord amb el que estableix la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, desenvolupat mitjançant el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre societats anònimes esportives. 

CIF: A-713653-Z

Domicili: C/Pau Casals 6, 2n 2a. AD500, Andorra la Vella

Telf.: + 376 833 720

Fax: -

Email: info@fcandorra.com

L'aplicació mòbil "FC Andorra" (en endavant, l'"Aplicació").

Col·laborador: LaLiga Group International, S.L. (en endavant, "LaLiga"), amb N.I.F. núm. B-05421805 i domicili social a Carrer Torrelaguna 60, 28043 de Madrid.

LaLiga és una societat degudament constituïda d'acord amb les lleis espanyoles que està participada majoritàriament per la Lliga Nacional de Futbol Professional.

2.  L'Aplicació

2.1. Descripció

L'Aplicació conté tota la informació relacionada amb l'FC Andorra.

2.2. Acceptació de les Condicions d'ús (en endavant, les "Condicions").

L'Usuari (tal com es defineix a continuació) s'obliga a usar  l'Aplicació, així com els seus cànnabs, de forma diligent, correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i les seves Condicions, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic i,  en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar  l'Aplicació de forma, amb finalitats o efectes contraris a la Llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; (b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts de l'Aplicació, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; (c) suprimir, eludir o manipular el 'copyright' i altres dades identificatives de l'Aplicació.

La descàrrega i/o utilització de l'Aplicació per un tercer li atribueix la condició d'Usuari (en endavant, l'"Usuari") i, suposa l'acceptació plena per aquest Usuari, de totes i cadascuna de les Condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

Queda prohibit realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta l'enviament de correus massius ('spaming').

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics del Club o de tercers.

2.3. Edat mínima

Per poder accedir a l'Aplicació, l'Usuari haurà de tenir, almenys, catorze (14) anys. Per tant, mitjançant l'acceptació de les presents Condicions, l'Usuari garanteix ser major de catorze (14) anys. Així mateix, podran accedir a l'Aplicació, els usuaris menors de catorze (14) anys que hagin estat autoritzats pels seus tutors legals.

El Club podrà contactar amb els Usuaris en qualsevol moment per tal que aquests acreditin degudament la seva edat i identitat.

Per acreditar l' edat i identitat, l' Usuari haurà de facilitar una fotocòpia del seu Document Nacional d' Identitat o document equivalent d' identificació. En cas de no facilitar aquesta documentació, el Club podrà bloquejar el teu accés a l ' Aplicació i a l ' Aplicació.

2.4. Ús incorrecte de l'Aplicació

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat de l'Aplicació, dels Materials (tal com es defineixen en l'apartat 2.3 de les Condicions) i dels Continguts als quals es pot accedir a través de l'Aplicació, i (i) a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; (ii) a no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatoni contra els drets humans; (iii) a no provocar danys en els sistemes físics i informàtics del Club o dels seus proveïdors, ni introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o informàtics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

2.5. Altres continguts

Els Continguts de l'Aplicació (en endavant, els "Materials") seran propietat del Club, o li correspondrà en virtut d'una llicència, i estaran subjectes a drets d'autor, drets de marca i altres drets de propietat intel·lectual i industrial del Club o dels llicenciants del Club . Totes les marques comercials i de servei d' altres tercers presents en els Materials seran marques comercials i de servei dels seus respectius propietaris.

Aquests Materials no podran ser descarregats, copiats, reproduïts, distribuïts, transmesos, difosos, mostrats, venuts, atorgats sota llicència o explotats per a cap fi sense el previ consentiment per escrit del Club, o dels llicenciants del Club, en cas que fos aplicable.  el Club i els seus llicenciants, es reserven tots els drets que no hagin estat expressament atorgats respecte als seus Materials.

2.6. Posada a disposició de Continguts de l'Usuari per part de l'Usuari: concessió de llicència i garanties

En el cas que la funcionalitat de l'Aplicació permetés la posada a disposició de Continguts de l'Usuari per l'Usuari (entenent-se per "Continguts de l'Usuari" els següents: opinions, observacions, comentaris, material gràfic, fotografies, enllaços, qüestions, suggeriments, informació, vídeos, àudio i altres materials que l'Usuari enviï a l'Aplicació o que comuniqui utilitzant  l'Aplicació ), aquest és lliure de posar a disposició els mateixos, proporcionant al Club la informació que li sigui requerida, si s' escau, en relació amb l' origen i titularitat dels Continguts de l' Usuari i el procediment pel qual l' Usuari els hagi obtingut. Aquesta informació haurà de ser veraç i comprovable en el cas que el Club així ho requereixi.

El Club decidirà lliurement i sense cap compromís per la seva banda quins Continguts de l'Usuari han de ser posats a disposició del públic a través de l'Aplicació. En cas que el Club obrís la possibilitat d'accedir a Continguts de l'Usuari posats a disposició a través de l'Aplicació per Usuaris, aquests declaren conèixer i accepten que, un cop posats a disposició dels altres Usuaris de l'Aplicació, els Continguts de l'Usuari estaran a disposició de tercers a tot el món,  per la qual cosa eximeix expressament de responsabilitat el Club i qualsevol tercer que col·labori amb el Club en el desenvolupament de  l'Aplicació per qualsevol reclamació per aquest motiu.

2.7. Publicitat

L'Usuari coneix i accepta que en l'Aplicació podrà aparèixer publicitat i que, per tant, podrà accedir a publicitat del Club i/o de terceres empreses o professionals que contractin amb el Club.

2.8.   Serveis del LaLiga

LaLiga implementarà un mitjà de registre i inici de sessió únic (Single Sign-On de LaLiga) que permeti a l'Usuari accedir a un entorn creat per LaLiga (LaLiga Ecosistema) i integrat per diverses aplicacions i webs, tant del Club com dels clubs de futbol afiliats amb els quals LaLiga manté acords de col·laboració,  amb l'objectiu que l'Usuari pugui gaudir d'una sèrie d'avantatges.  Cada usuari rep un identificador únic de manera que qualsevol selecció o modificació de les preferències o petició de supressió que realitzi en una de les aplicacions o webs que formen part de l'ecosistema afectarà la resta de l'entorn de LaLiga Ecosistema i les entitats que el conformen. 

A través del Single Sign-On del Club es crea un "perfil del fan" únic en tots els canals (actius) connectats  al Club Ecosistema el qual és compartit per totes les entitats responsables d'aquests actius (aplicacions i webs de LaLiga, aplicacions i webs de clubs afiliats, etc.) .

3. Acceptació de les condicions d'ús

L'Usuari s'obliga a usar els continguts oferts en l'Aplicació ("continguts") de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de (a) utilitzar els cànnagers de forma, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic; (b) reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els  cànnands, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; (c) suprimir, eludir o manipular el 'copyright' i altres dades identificatives.

La utilització de l ' Aplicació per un tercer li atribueix la condició d ' Usuario i suposa l' acceptació plena per l' esmentat osuari de totes i cadascuna de les condicions que s' incorporen en el present avis legal.

4t. Règim de responsabilitat

4.1. Responsabilitat per l' uso de l' Aplicació

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de l'Aplicació, quedant el Club, les seves empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

El Club emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en l'Aplicació, no obstant això, el Club no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels Continguts accessibles a través  d'aquesta Aplicació.

En aquest sentit, el Club no es fa responsable de la idoneïtat del contingut mostrat en l' Aplicació, sigui quina sigui la seva finalitat. La visualització d'un producte o de qualsevol Contingut en  l'Aplicació no implica, suggereix ni constitueix de cap manera una forma de patrocini ni aprovació d'aquest pànico cànnanies de l'operador de televisió, així com tampoc cap tipus d'associació entre aquest operador de televisió i el Club . Tot el contingut i qualsevol altra informació facilitada al Club s'ofereixen «tal qual», sense garantia de cap tipus.  el Club s'exonera de qualsevol garantia o obligació sobre el que aquesta Aplicació, els seus servidors o qualsevol e-mail enviat pel Club no contingui virus ni altres components danyosos. Per la present, el Club s' exonera de qualsevol garantia o obligació respecte a qualsevol Contingut o qualsevol altra informació facilitada en l' Aplicació, incloses totes les garanties implícites i condicions de comerciabilitat, adequació per a un fi particular, titularitat i adequació legal.

Els operadors de televisió són independents del Club i no són agents ni empleats seus.  el Club no es responsabilitza de les actuacions, errors, omissions, declaracions, garanties, infraccions o negligències de cap d' ells, inclosos els danys, la mort, els danys materials o d' un altre tipus o les despeses derivades d' aquests.

L'Usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el Club o tercers col·laboradors i basada en la utilització per l'Usuari de l'Aplicació. En el seu cas, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin irrogats al Club amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

4.2. Responsabilitat pel funcionament de l' Aplicació

El Club exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d' interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al Club.

Així mateix, el Club també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·lícites fora del control del Club.

El Club està facultada per suspendre temporalment, i sense previ avís, l' accessibilitat a l ' Aplicació amb motiu d' operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

En el supòsit que l ' Aplicació pogués contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs no gestionats pel Club, aquesta societat manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs ni és responsable del contingut dels mateixos. Els links que aquesta Aplicació pogués contenir s' oferiran a mode de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

En tot cas, el Club s' exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats pels esmentats tercers davant qualsevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests.

5è. Drets Propietat intel·lectual i industrial

Tots els Continguts de l ' Aplicació, llevat que s' indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del Club i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a l ' Aplicació. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe Continguts en l ' Aplicació estan protegits per la Llei.

El Club no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb  l'Aplicació i els serveis oferts.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels Continguts de l'Aplicació constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de l'empresa o del titular dels mateixos.

L'Usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar els Materials que apareguin en aquesta Aplicació o en  l'Aplicació per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels Continguts d'aquesta Aplicació, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic,  sense l' autorització del Club. L'Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del Club i de qualsevol tercer.

El Club vetllaràtant pel compliment de les anteriors Condicions com per la deguda utilització dels Continguts presentats en l ' Aplicació, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d' infracció o incompliment d' aquests drets per part de l' Usuari.

 

6è.  Vincles o enllaços

En el supòsit que l'Aplicació pogués contenir vincles o enllaços a altres portals o pàgines web no gestionats pel Club, aquestas entitats manifestan que no exerceix cap control sobre aquests portals o pàgines web, per la  qual cosa no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis allà inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant  aquests enllaços, directament o indirectament, a través d'aquest lloc web, en especial els que poguessin correspondre a continguts de valor afegit per a l'usuari, com d'oci, entreteniment, curiositats, consells, etc. i a aquells llocs web de marques patrocinades pel Club.

La presència de links al lloc web del Club, llevat de manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas poden ser considerats com a suggeriment, invitació, patrocini, distribució o recomanació sobre els mateixos.

Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre el Club i els particulars o empreses titulars dels Llocs Aplicació als quals es pot accedir a través d'aquests enllaços ni tampoc entre el Club i els centres o institucions patrocinats pel Club o amb els quals la mateixa col·labora.  el Club es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els enllaços que apareixen a l' Aplicació.

En tot cas, el Club s' exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats pels esmentats tercers davant qualsevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests.

7è.  Servei d'Ajuda

L'Aplicació  posa a disposició de tots els seus usuaris un servei d'atenció al client per tal de gestionar les incidències que els usuaris tinguin relatives a la plataforma, així com notificar qualsevol qüestió, reclamació o sol·licitud relativa als serveis de l'Aplicació.

El contacte amb l' equip de suport de l ' Aplicació podrà realitzar-se via mail, al correu electrònic info@fcandorra.com

La informació que rebem serà tractada de manera confidencial, i el Club disposarà d'un temps raonable per atendre les sol·licituds que rebi per part dels usuaris.

8. Modificacions de les Condicions

El Club podrà substituir, en qualsevol moment, per motius tècnics o per canvis en la prestació del servei o en la normativa, així com modificacions que poguessin derivar-se de codis tipus aplicables o, en el seu cas, per decisions corporatives estratègiques, les cànticsi la política de pànicque, segons els casos, substituiran,  complementaran i/o modificaran les cànticsi política de privacitat de l'Aplicació.

Quan se substitueixin o modifiquin les condicions o la política de privacitat, es publicaran en  l'Aplicació i/o s'avisarà d'això a través del mateix, i si l'u suari continua utilitzant el servei, s'entendrà que han acceptat les modificacions introduïdes, llevat que sigui necessari sol·licitar a l'u suari la seva acceptació expressa o el seu consentiment conforme a la normativa que sigui de pàgina web, cas en el qual se sol·licitarà al usuario tal acceptació o consentiment. En el supòsit que el usuario no estigués d' acord amb les modificacions efectuades, podrà donar-se de baixa en l' Aplicació seguint el procediment habilitat per a això.

Es recomana al usuario la consulta periòdica de les cànticsi política de privacitat, ja que poden patir modificacions, perquè es pot consultar la versió vigent en l'apartat "Condicions d'Ús de  l'Aplicació". La vigència temporal d' aquestes condicions coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició fins al moment en què siguin modificades totalment o parcialment.

9è. Dret a realitzar modificacions en l ' Aplicació per part del Club

El Club es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en l ' Aplicació, podent canviar, suprimir o afegir tant els Continguts, Materials i serveis que presta, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

En aquest sentit, l'accés, els Continguts, Materials i/o serveis oferts a través de l'Aplicació tenen, en principi, una durada indefinida, llevat que es disposi el contrari en les Condicions o en la legislació aplicable en cada moment. No obstant això, l'Usuari accepta que el Club podràn donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, la disponibilitat de l'Aplicació i/o de qualsevol dels serveis, sense possibilitat d'exigir per part de l'Usuari cap indemnització. Després d'aquesta extinció, l'Usuari haurà de destruir qualsevol material que hagués obtingut respecte de l'Aplicació en la qual s'ofereixen els Materials i/o Continguts de l'Aplicació, incloent-hi tot el programari i documentació corresponent, així com qualsevol còpia, impressió i instal·lació.

Si l ' Aplicació es cancel·la o acaba, el Club podrà eliminar permanentment la informació associada al seu compte, incloent el seu Contingut, dels seus servidors, i no tenint el Club cap obligació de retornar-li cap Contingut.

10.  Condicions d' ús internacional

L'Aplicació regula a sota les presents Condicions està gestionadaa pel Club, que opera a Espanya, estant disponibles els Continguts i Materials en l'àmbit territorial d'Espanya. Encara que l'accés a l'Aplicació i al referit Aplicació pot estar disponible des de fora d'Espanya, tenint en compte la pròpia naturalesa "no territorial" inherent als accessos a Internet, l'Usuari accepta que  l'Aplicació està disposata ser utilitzat per qualsevol persona o entitat en qualsevol país o jurisdicció en el que el seu ús no sigui contrari a les Lleis o normatives locals vigents en  cada moment. Per tant, si algun o tots els Continguts i Materials o elements allotjats en l'Aplicació fossin considerats il·legals en altres països, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització per l'Usuari i, en el cas que aquests es produeixin, serà exclusivament sota la responsabilitat de l'Usuari, estant obligat al compliment i observança de les Lleis aplicables a aquests països.

L'ús de l'Aplicació per part de l'Usuari dins d'un país concret es farà sota la seva responsabilitat. Així mateix, s'informa a l'Usuari que és possible que algunes de les funcionalitats de l'Aplicació no estiguendisponibles i/o funcioneatots els països per limitacions tècniques i/o legals

11.  Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions establertes entre el Club i l' Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre's a un fur, el Club i l'U suari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels jonquisi tibants de la ciutat de Madrid.