RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Identitat: FUTBOL CLUB D’ANDORRA, SAOEU NIE:713653-7 Adreça postal: Correu electrònic: info@fcandorra.com Delegat de Protecció de Dades: NO DESIGNAT FUTBOL CLUB D’ANDORRA, SAOEU (en endavant FC ANDORRA),  com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, especialment la LQPD, l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes. EMPRESES VINCULADES:KOSMOS FOOTBALL,SL i CLAYTON, SL i afilades poden tenir accés a les dades perquè comparteixen parcialment estructura amb el Responsable del Fitxer.   FINALITAT DEL TRACTAMENT Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats: – Realitzar les gestions administratives necessàries amb els adquirents d’entrades – Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER; – Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; – Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari – Utilitzar les seves dades per a contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i, – Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies. – Es podran realitzar anàlisi de perfils i d’usabilitat. – Les dades de clients i/o proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent. – Seguretat de les instal·lacions a través d’un sistema de videovigilància. – Enregistrament d’esdeveniments per a realitzar vídeos o muntatges promocionals, sense limitació espacial ni temporal. Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@kosmostennis.com. Això serà atès sempre que sigui possible en compliment de la legislació vigent. D’acord amb la normativa vigent l’FC Andorra no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.   CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb les entitats o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificaries i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per a incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web. No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.   LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador. En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. En els casos en què existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts. Malgrat que en el moment de la subscripció l’usuari autoritza de forma expressa l’enviament de comunicacions comercials, s’informa que la legitimitat quan el destinatari sigui un client que ha adquirit una entrada a través del portal serà, a més del consentiment, la que deriva de la prèvia relació contractual existent entre l’FC ANDORRA i l’usuari.   COMUNICACIONS Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació del FC ANDORRA. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament al fet que l’FC ANDORRA realitzi les següents activitats i/o accions, tret que l’Usuari indiqui el contrari:
  • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes del FC ANDORRA iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
  • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.
MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per a comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. Si Vostè remet informació personal a través un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.   DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant l’FC ANDORRA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@fcandorra.com indicant com a Assumpte: “RGPD, Drets Afectat”, i adjuntant fotocòpia del seu, Passaport,  DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.   Drets: ● Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
  • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
  • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
  • Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.
  • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
  • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
  • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).   INFORMACIÓ ADDICIONAL   INFORMACIÓ QUE RECAPTEM: Les dades recollides per part del responsable són els següents: – Aquells que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts en la pàgina web, en particular: nom, cognoms, Passaport, DNI, adreça, dades per a transacció econòmica. – Aquells inclosos en els diferents formularis previstos en la pàgina web – Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies. La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud de què es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Si contracta el servei/compra el producte mitjançant la nostra pàgina web www.daviscupfinals.com li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit. A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat d’FC ANDORRA i/o KOSMOS FOOTBALL, SL i CLAYTON, SL i les afiliades, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ  irequerimiento formal por escrito, pueden indicar la negativa al uso de la imagen del menor; en este caso, la imagen se mostrará pixelada.   XARXES SOCIALS L’informem que l’FC ANDORRA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del FC ANDORRA es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. L’FC ANDORRA tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de continguts: – Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe. – Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que l’FC ANDORRA consideri inapropiats. – I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, l’FC ANDORRA es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats. Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de, l’FC ANDORRA, podent-li enviar informació del seu interès. En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, l’FC ANDORRA quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.   MESURES DE SEGURETAT Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.   IDIOMA L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.   CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT L’FC ANDORRA es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.   LEGISLACIÓ Amb caràcter general les relacions entre l’FC ANDORRA amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció andorrana a la qual se sotmeten expressament les parts.